SÄÄNNÖT

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Helsingin rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit HeRIA ry ja kotipaikka Helsinki.

2 § Tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, huolehtia jäsentensä ammatillisen valmiuden kehittämisestä, yhteiskunnallisen ja ammatillisen aseman ja arvostuksen jatkuvasta kohottamisesta sekä työnsaantimahdollisuuksien ja työskentelyedellytysten parantamisesta, tukea jäsentensä pyrkimyksiä sijoittua edellytyksiään vastaaville paikoille yhteiskunnassa sekä valvoa jäsentensä yleisiä ja yhteisiä etuja ja oikeuksia.

Lisäksi yhdistyksen tarkoituksena on rakennus- ja yhdyskuntasuunnittelun sekä rakennus- ja yhdyskuntatekniikan edistäminen ja niihin liittyvien kulttuuriperinteiden vaaliminen.

3 § Toimintamuodot

Yhdistys järjestää koulutus- ja tiedotustilaisuuksia, kilpailuja, juhla- ja huvitilaisuuksia, retkeilyjä ja ryhmämatkoja jäsenilleen sekä harjoittaa ja tukee rakennusalan tutkimus-, kustannus- ja julkaisutoimintaa.

Yhdistys kiinnittää viranomaisten, päätöksentekijäin ja yleisön huomiota rakennustoiminnan kehittämiseen ja edustamiensa ammattikuntien aseman ja työskentelyedellytysten parantamiseen tekemällä esityksiä ja aloitteita sekä antamalla lausuntoja.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa arvopapereita ja muuta irtainta sekä kiinteätä omaisuutta ja toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton eikä muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen yhdistyksen toimintaan osallistuville eikä yhdistyksen toiminta muutoinkaan saa muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.

Yhdistyksen jäsenet voivat muodostaa rekisteröimättömiä kerhoja ja erikoisaloja edustavia ryhmiä.

Yhdistys on jäsenenä Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry-nimisessä yhdistyksessä, josta käytetään näissä säännöissä nimitystä liitto.

4 § Jäsenet

Varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka
on suorittanut suomalaisessa ammattikorkeakoulussa tai teknillisessä oppilaitoksessa rakennusalalla insinööri- tai rakennusarkkitehtitutkinnon; tai
-on suorittanut em. korkeamman tutkinnon; tai
-on suorittanut em. vastaavan ulkomaisen tutkinnon; tai
-on suorittanut vähintään opistotasoisen tutkinnon ja toimii rakennusalalla vastuullisissa tehtävissä.

Nuorjäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka opiskelee rakennusalaa suomalaisessa ammattikorkeakoulussa tai teknillisessä oppilaitoksessa.

Kantajäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka on suorittanut keskeytyksettä jäsenmaksua 30 vuoden ajan tai saanut tänä aikana vapautuksen jäsenmaksun suorittamisesta. Kantajäseneksi voidaan hyväksyä myös henkilö, joka on suorittanut jäsenmaksua 15 vuotta ja täyttänyt 65 vuotta. Kantajäsen säilyttää yhdistyksen varsinaisen jäsenen oikeudet.

Kannattajajäseneksi voi yhdistyksen kokous hyväksyä yksityisen henkilön taikka rekisteröidyn tai muun oikeuskelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea yhdistyksen toimintaa.

Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kutsua yksityisen henkilön, joka on huomattavalla tavalla tukenut yhdistyksen toimintaa tai on toiminut erityisen ansiokkaasti rakennusalan hyväksi. Päätös kunniajäsenen kutsumisesta on tehtävä vähintään ¾ enem-mistöllä annetuista äänistä.

Lisäksi yhdistyksellä ovat jäseninä ne yksityiset henkilöt, jotka on hyväksytty jäseniksi yhdistyksen aikaisempien sääntöjen nojalla. Jäsenet säilyttävät saavutetut jäsenoikeutensa.

5 § Yhdistyksen jäsenmaksut ja liittomaksut

Yhdistyksen jäsenmaksu
Varsinaisilta jäseniltä, nuorjäseniltä ja kantajäseniltä perittävien liittymis- ja vuotuisten jäsenmaksujen sekä kannattajajäseniltä perittävien vuotuisten kannatusjäsenmaksujen suuruudesta päättää vuosikokous.

Jäsenmaksusta ovat vapautetut yhdistyksen ja liiton kunniajäsenet sekä ne jäsenet, jotka yhdistyksen aikaisempien sääntöjen mukaan ovat jo saaneet jäsenmaksusta vapautuksen.
Jäsenmaksujen maksuajan ja maksutavan määrää hallitus erikseen jokaiselle ryhmälle.

Hallitus voi sairauden, työkyvyttömyyden tai muun pakottavan syyn johdosta vapauttaa jäsenen jäsenmaksun suorittamisesta enintään vuodeksi kerrallaan taikka lykätä jäsenmaksun suorittamista enintään vuodella.

Liittomaksu
Yhdistyksen varsinaiset jäsenet, nuorjäsenet ja kantajäsenet suorittavat liitolle vuosittain liittomaksun, jonka suuruuden ja poikkeukset liittokokous vuosittain määrää erikseen kullekin ryhmälle liiton voimassa olevien sääntöjen perusteella.

6 § Jäsenyydestä eroaminen tai erottaminen

Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä, ilmoittakoon siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittakoon erosta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa ja liittomaksunsa kulumassa olevalta vuodelta. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka toimii yhdistyksen tarkoitusta vastaan tai joka on laiminlyönyt yhdistyksen jäsenmaksun tai liittomaksun maksamisen taikka on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.

Erotetulla jäsenellä on oikeus saattaa erottamispäätös yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi jättämällä kirjallinen valitus hallituksen puheenjohtajalle 30 vuorokauden kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan.

7 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen huhtikuun loppua. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen marraskuun loppua.

Ylimääräinen kokous pidetään, jos hallitus niin päättää tai jos vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä esittämänsä asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta pyytää. Ylimääräinen kokous on pidettävä 60 vuorokauden kuluessa siitä, kun kirjallinen vaatimus kokouksen pitämiseksi on toimitettu hallitukselle.

Asia, jonka yhdistyksen jäsen haluaa yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle viimeistään viisi viikkoa ennen kokousta.

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on lähetettävä kirjallisena jokaiselle yhdistyksen jäsenelle tai julkaistava edellisen vuosikokouksen määräämässä sanomalehdessä aikaisintaan neljä ja viimeistään kaksi viikkoa ennen kokousta.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään, ellei laissa tai näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali ja suljettu lippuäänestys arvalla, Muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

Yhdistyksen nuorjäsenillä, kannattajajäsenillä ja kunniajäsenillä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Kunniajäsen säilyttää kuitenkin esitys- ja äänioikeutensa, mikäli hänellä oli ne yhdistyksen sääntöjen mukaan jo ennen kuin hänet on kutsuttu kunniajäseneksi.

8 § Kokouksissa käsiteltävät asiat

Kevätkokous

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus;
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys;
5. Esitetään tilinpäätös, hallituksen toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto;
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille;
7. Käsitellään yhdistyksen jäsenten kokouksen käsiteltäväksi sääntöjen mukaan ilmoittamat asiat;
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat;
9. Kokouksen päättäminen.

Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus;
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa;
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys;
5. Hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi;
6. Määrätään hallituksen ja toimikuntien jäsenten palkkioiden ja matkakustannusten korvausten suuruudet seuraavaksi kalenterivuodeksi;
7. Määrätään jäsenmaksujen suuruudet seuraavaksi kalenterivuodeksi;
8. Hyväksytään yhdistyksen tulo- ja menoarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi;
9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa varahenkilöineen tarkastamaan seuraavan kalenterivuoden tilit ja hallinto;
10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja erovuoroisen tilalle;
11. Päätetään hallituksen jäsenmäärästä sekä valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle;
12. Valitaan tarvittavat yhdistyksen edustajat ja ehdokkaat liiton toimielimiin erovuoroisten tilalle;
13. Määrätään lehti, jossa yhdistyksen kokouskutsut on julkaistava;
14. Käsitellään yhdistyksen jäsenten kokouksen käsiteltäväksi sääntöjen mukaan ilmoittamat asiat;
15. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat;
16. Kokouksen päättäminen.

Ylimääräinen kokous

Ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa käsitellään edellä kohdissa 1 - 4 mainitut asiat, sekä kokouskutsussa mainitut asiat sekä kokouksen päättäminen.

9 § Hallitus

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä ja enintään kymmenen muuta jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on valintaa ensiksi seuraavat kaksi kalenterivuotta siten, että vuosittain hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä puolet hallituksen jäsenistä on erovuorossa. Hallituksen jäsenten erovuoroisuus määrätään tarvittaessa arpomalla.

Hallitus valitsee keskuudestaan tai kutsuu ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kolmasosa hallituksen muista jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä.

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaali ja suljettu äänestys arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

10 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä yhdistyksen sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

11 § Tilit

Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätös on laadittava viimeistään maaliskuun loppuun mennessä.

Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

12 § Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttamisesta on päätettävä yhdistyksen kokouksessa. Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä 2/3 enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta. Sääntömuutokselle on saatava RIA-liiton hallituksen hyväksyminen.

13 § Yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden väliä tulee olla vähintään yksi kuukausi. Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta.

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, sen varat on käytettävä yhdistyksen tarkoitusperien mukaisesti purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.


Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 20.4.2005, sekä RIA-liiton liittohallituksen kokouksessa 1.10.2005.

Rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksessa 30.5.2005.